Tweedehandsservies.nl

Welkom bij Tweedehandsservies.nl

Ga naar serviesgoed

Ga naar glaswerkGa naar zilver & bestek

Ga naar diversen

Ga naar linnengoed

Tweedehandsservies.nl is de webwinkel van Wempe & Wempe in- en verkoop van oude serviezen en dealer van Gien serviezgoed. Hier vindt u serviezen en serviesdelen, glaswerk, (ver)zilverd bestek en linnengoed die u on-line kunt bestellen. De meeste artikelen die in de winkel staan worden niet meer gemaakt. Veel fabrikanten die indertijd deze prachtige serviezen, glas, bestek en linnengoed maakten bestaan al jaren niet meer. Weet dus dat wij de serviezen en -delen, glaswerk, bestek en linnengoed die wij U aanbieden, stuk voor stuk moeten proberen in te kopen en daarom zijn er meestal maar een of enkele stuks te leveren. Hier geldt de regel: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Kunt u het gewenste servies of –deel niet vinden geef ons dan via de website van Wempe & Wempe een vrijblijvende zoekopdracht. Zou het gewenste binnenkomen dan nemen wij contact met u op.

U kunt rustig rondkijken en `shoppen` zonder direct in te loggen.

Alle prijzen zijn incl. BTW. Om de kwetsbaarheid van keramiek en omdat het meestal gaat om unieke serviesdelen, geven wij er de voorkeur aan dat u de artikelen in de winkel van Wempe & Wempe te Den Haag ophaalt. 

U kunt rechtsboven op deze pagina als klant registreren of inloggen. Wilt u weten hoe de winkel precies werkt click dan onderaan op de pagina op “Hoe werkt de winkel” of kijk bij “Veel gestelde vragen”.

Hebt u een bestelling gedaan en wilt u hier iets aan toevoegen click dan rechts op deze pagina op Winkelwagen. Wij wensen u veel plezier met winkelen!!!

 

Nieuwe producten